Agenda

11. November
Jan Nevelius Shihan, 7. Dan, Aikido Luzern, 11.- 14.11.2021
Seminar in Planung (11.-14.11.2021)
Aikido Luzern
11. November
Jan Nevelius Shihan, 7. Dan, Aikido Luzern, 11.- 14.11.2021
Seminar in Planung (11.-14.11.2021)
Aikido Luzern